{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Operation Red Mana: Tackling nuisance off-road bikes / Ymgyrch Red Mana, yn mynd i'r afael â beiciau niwsans oddi ar y ffordd


(THIS IS FOR CARDIFF AREAS ONLY - DO NOT USE IF YOU ARE MID GLAM OR SNPT - DELETE BEFORE SENDING MESSAGE)

 

Operation Red Mana: Tackling nuisance off-road bikes

Bilingual message / Neges Ddwyieithog  

 

South Wales Police is aware of the impact that off-road bikes are having on communities across Cardiff and the Vale of Glamorgan. We share concerns that someone will be injured, and we understand how the noise can affect quality of life for residents. A dedicated e-mail address opredmana@south-wales.pnn.police.uk   is available for the public to report non-urgent information about the illegal and anti-social use of off-road bikes. Please report off road bikes when you see them by calling 101 at the time.

The community are our eyes and ears and if you can tell us who is responsible for off-road bike nuisance and where there are problems, then we can make sure our officers are in the right place, at the right time. 

We will act upon information received via the Op Red Mana e-mail and if necessary, seize bikes from home addresses at a later date.

Do you need to speak to the police but don’t require an emergency response?

You can make an online report via our website https://www.south-wales.police.uk, send us a private message via Live Chat, or call 101. In an emergency always dial 999.

 

Ymgyrch Red Mana, yn mynd i'r afael â beiciau niwsans oddi ar y ffordd

Mae Heddlu De Cymru yn ymwybodol o'r effaith y mae beiciau oddi ar y ffordd yn ei chael ar gymunedau ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Rydym yn rhannu pryderon y bydd rhywun yn cael ei anafu ac rydym yn deall y gall y sŵn effeithio ar ansawdd bywyd trigolion. Mae cyfeiriad e-bost penodedig sef,  opredmana@south-wales.pnn.police.uk  ar gael i'r cyhoedd roi gwybodaeth nad yw'n frys am ddefnydd anghyfreithlon a gwrthgymdeithasol o feiciau oddi ar y ffordd. Rhowch wybod am feiciau oddi ar y ffordd pan fyddwch yn eu gweld drwy ffonio 101 ar y pryd.

Y gymuned yw ein llygaid a'n clustiau, ac os gallant ddweud wrthym pwy sy'n gyfrifol am niwsans gyrru beiciau oddi ar y ffordd ac os bydd problemau, gallwn sicrhau bod ein swyddogion yn y lle cywir, ar yr adeg gywir.

Byddwn yn gweithredu ar sail gwybodaeth a dderbynnir drwy e-bost Ymgyrch Red Mana ac, os bydd angen, yn atafaelu beiciau o gyfeiriadau cartref yn ddiweddarach.Oes angen i chi siarad â'r heddlu ond nid oes angen ymateb brys arnoch?

Gallwch roi gwybod am fater ar-lein drwy ein gwefan https://www.south-wales.police.uk, anfonwch neges breifat atom drwy Sgwrs Fyw, neu ffoniwch 101. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.


Reply to this message

Message Sent By
Katie Bargery-Edwards
(South Wales Police, PCSO, Maesteg NPT T1)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials