{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Special Constable Recruitment / Gwnstabl Gwirfoddol


Special Constable Recruitment

 

Hello Resident

 

If you or someone you know are Interested in becoming a Special Constable? We will be open for applications from the 8th July 2024.  

As a Special Constable, you can play a crucial role in helping us to deliver the policing priorities for South Wales. Becoming a Special Constable is a rewarding and enjoyable experience in which volunteers are made to feel needed, valued and developed.

Special Constables are warranted Officers who undertake valuable work and form a vital link between the regular force and their local communities. As a Special, you will protect and reassure the people of South Wales alongside regular officers. Special Constables have the same powers as a regular Police Constable, carry the same equipment, wear the same uniform, hold the same powers and attend the same calls. You will be expected to commit to a minimum of 16 hours service a month and your appointment will be subject to a 2-year probationary period.

Please follow the link below to our website which has further information on the role.

The Special Constable Role | South Wales Police (south-wales.police.uk)

Apply here - South Wales Police Special Constable - Volunteer Police Officer Campaign July 2024 - Police Jobs Wales (tal.net)

Please note that if you intend to apply, we will be offering an upskill session on Tuesday 9th July for those who will sit their Behaviour Style Questionnaire and Situational Judgement Test (BSQ/SJT), please do not sit this test until you have received contact from us.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us on PositiveAction@south-wales.police.uk 
 

Gwnstabl Gwirfoddol

Helo Resident

 

Oes gennych chi neu rywun rydych yn ei adnabod ddiddordeb mewn bod yn Gwnstabl Gwirfoddol? Byddwn yn derbyn ceisiadau o 8 Gorffennaf 2024 ymlaen.

Fel Cwnstabl Gwirfoddol, gallwch chwarae rôl hanfodol yn ein helpu i gyflawni'r blaenoriaethau plismona ar gyfer De Cymru. Mae ymgymryd â rôl Cwnstabl Gwirfoddol yn brofiad buddiol a llawn mwynhad lle mae gwirfoddolwyr yn cael teimlo bod ar eraill eu hangen nhw a'u bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u datblygu.

Swyddogion â gwarant yw Cwnstabliaid Gwirfoddol sy'n ymgymryd â gwaith gwerthfawr ac yn creu cysylltiad hanfodol rhwng yr heddlu arferol a'u cymunedau lleol. Fel Cwnstabl Gwirfoddol, byddwch yn amddiffyn pobl De Cymru ac yn rhoi sicrwydd iddynt ochr yn ochr â swyddogion rheolaidd. Mae gan Gwnstabliaid Gwirfoddol yr un pwerau â heddwas arferol, yn cario'r un cyfarpar, yn gwisgo'r un lifrai ac yn ymateb i'r un galwadau. Bydd disgwyl i chi ymrwymo i isafswm o 16 awr o wasanaeth y mis, a bydd disgwyl i chi gwblhau cyfnod prawf o ddwy flynedd os cewch eich penodi


Dilynwch y ddolen isod i'n gwefan, sydd â gwybodaeth bellach am y rôl.

Rôl Y Cwnstabl Gwirfoddol | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

Gwnewch gais yma - South Wales Police Special Constable - Volunteer Police Officer Campaign July 2024 - (tal.net)

Nodwch, os ydych yn bwriadu gwneud cais, byddwn yn cynnig sesiwn uwchsgilio dydd Mawrth 9 Gorffennaf i'r rheini a fydd yn cwblhau'r Holiadur Arddulliau Ymddygiadol a'r Prawf Barn Sefyllfaol (BSQ/SJT), peidiwch â chwblhau'r prawf hwn nes eich bod clywed gennym.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar PositiveAction@south-wales.police.uk


Reply to this message

Message Sent By
Sarah Lewis
(South Wales Police, Administrator, South Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials