{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You Said, We did - ASB / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Shwmae Resident

 

Diolch am ymateb i'n harolwg.


Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Heol y Mwmbwls a Bae Bracelet.


Yn dilyn adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardaloedd hyn rydym wedi Parhau i batrolio'r ardaloedd priodol yn ardal y Mwmbwls.

 

 

 

e.g. - bod yn cynnal patrolau mannau poeth mewn ardaloedd eraill lle rydym yn cael adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol )

 

Diolch am eich help. Dim ond gan yr heddlu a'r cyhoedd yn cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.

 

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cwmpasu nifer eang o weithgarwch annerbyniol sy'n achosi niwed i unigolyn, i'w cymuned neu i'w hamgylchedd. Gallai hyn fod yn weithred gan rywun arall sy'n eich gadael yn teimlo'n ofnus, yn aflonydd neu'n ofidus. Mae hefyd yn cynnwys ofn trosedd neu bryder am ddiogelwch y cyhoedd, anhrefn cyhoeddus, neu niwsans cyhoeddus.

 

Os ydych yn cael problemau gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu os oes gennych unrhyw bryderon amdano, neu faterion diogelwch cymunedol eraill, dylech gysylltu â'ch cyngor lleol neu roi gwybod i ni ar-lein. Mewn argyfwng, os ydych chi neu'ch eiddo mewn perygl, neu os oes trosedd ar y gweill, ffoniwch 999.

 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle anti-social behaviour (ASB) in Mumbles Road and Bracelet Bay.

 

Following reports of ASB within these areas we have Continued to patrol the respective areas in the Mumbles area.

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.

 

Anti-social behaviour covers a wide range of unacceptable activity that causes harm to an individual, to their community or to their environment. This could be an action by someone else that leaves you feeling alarmed, harassed, or distressed. It also includes fear of crime or concern for public safety, public disorder, or public nuisance.

 

If you are experiencing problems with anti-social behaviour, or have any concerns about it, or other community safety issues, you should contact your local council or report this to us online. In an emergency, if you or your property are at risk, or a crime is in progress call 999.


Reply to this message

Message Sent By
PATRICK DUNBAR
(250, PCSO, Mumbles and West Cross)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials