{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Anti-Social Behaviour / Ymddygiad Gwrthgymdeithasol


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Hi Resident

 

South Wales Police are working hard to tackle anti-social behaviour in Mumbles Road and local beaches. Following reports of Vehicles driving in an anti social manner. we have spoken to a number of drivers over the last few days and ASB referrals have been issued.

 

We will continue to patrols, Mumbles Road, Bracelet Bay and Rotherslade, as well as the Langland area. Officers are on patrols this weekend. 

 

Anti-social behaviour covers a wide range of unacceptable activity that causes harm to an individual, to their community or to their environment. This could be an action by someone else that leaves you feeling alarmed, harassed, or distressed. It also includes fear of crime or concern for public safety, public disorder, or public nuisance.

 

Examples of anti-social behaviour include:

 

 • Nuisance, rowdy or inconsiderate neighbours
 • Vandalism, graffiti, and flyposting
 • Street drinking
 • Environmental damage including littering, dumping of rubbish and abandonment of cars
 • Prostitution related activity
 • Fireworks misuse
 • Inconsiderate or inappropriate use of vehicles
 • The police, local authorities, and other community safety partner agencies, such as Fire & Rescue and social housing landlords, all have a responsibility to deal with anti-social behaviour and to help people who are suffering from it.

   

  Remember..

   

  Note down all instances of ASB so you can report it to us or one of our partners.

  Make sure you report to the right organisation. (More info here: Police or partners: Who should I contact? | South Wales Police (south-wales.police.uk)

  If you’ve reported persistent anti-social behaviour to the right organisation and you haven’t had an adequate response, you can request an ASB case review to find a solution: Community Trigger 2020 – ASB Case Review

  You can now report ASB happening in your neighbourhood to us via our online reporting system: Report antisocial behaviour | South Wales Police (south-wales.police.uk)

  Online: www.south-wales.police.uk

  Email: swp101@south-wales.police.uk

  Call: 101 (free)

  In an emergency always call 999.

   

  Shwmae Resident

   

  Mae Heddlu De Cymru yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Ffordd y Mwmbwls a thraethau lleol. Yn dilyn adroddiadau o gerbydau yn gyrru mewn modd gwrthgymdeithasol. rydym wedi siarad â nifer o yrwyr dros y dyddiau diwethaf ac mae atgyfeiriadau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol wedi'u cyhoeddi.

  Byddwn yn parhau i batrolio, Ffordd y Mwmbwls, Bae Breichled a Rotherslade, yn ogystal ag ardal Langland. Mae swyddogion ar batrôl y penwythnos hwn. 

   

  Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cwmpasu amrywiaeth eang o weithgarwch annerbyniol sy'n achosi niwed i unigolyn, ei gymuned, neu ei amgylchedd. Gallai hyn fod yn weithred gan rywun arall sy'n aflonyddu arnoch neu'n gwneud i chi deimlo'n bryderus neu'n ofidus. Mae hefyd yn cynnwys ofn trosedd neu bryder am ddiogelwch y cyhoedd, anhrefn gyhoeddus, neu niwsans cyhoeddus.

   

  Mae enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys y canlynol:

   

 • Cymdogion anystyriol, swnllyd sy'n niwsans.
 • Fandaliaeth, graffiti, a gosod posteri'n anghyfreithlon
 • Yfed ar y stryd
 • Difrod amgylcheddol, gan gynnwys taflu sbwriel, dympio sbwriel, a gadael ceir
 • Gweithgarwch sy'n ymwneud â phuteindra
 • Camddefnyddio tân gwyllt
 • Defnyddio cerbydau mewn modd anaddas neu anystyriol
 • Mae gan yr heddlu, awdurdodau lleol, ac asiantaethau partner diogelwch cymunedol eraill, fel y Gwasanaeth Tân ac Achub a landlordiaid tai cymdeithasol oll gyfrifoldeb i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a helpu'r bobl sy'n dioddef o'i achos.

   

  Cofiwch 

   

  Gwnewch nodyn o bob achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol fel y gallwch roi gwybod i ni neu un o'n partneriaid.

  Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i'r sefydliad cywir. (Rhagor o wybodaeth yma: https://www.south-wales.police.uk/.../phwy-y-dylwn-gysylltu.../)

  Os ydych wedi rhoi gwybod i'r sefydliad cywir am ymddygiad gwrthgymdeithasol mynych ond heb gael ymateb digonol, gallwch wneud cais am adolygiad o'r achos er mwyn dod o hyd i ateb: https://asbcasereview.wales/cymraeg/

  Gallwch nawr roi gwybod i ni am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich ardal drwy ddefnyddio ein system riportio ar-lein https://www.south-wales.police.uk/.../riportio-ymddygiad-gwrthgymdeithasol.../


  Reply to this message

  Message Sent By
  PATRICK DUNBAR
  (250, PCSO, Mumbles and West Cross)

  Neighbourhood Alert Cyber Essentials