{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Young People and Knife Crime | Advice for Parents / Pobl Ifanc a Throseddau Cyllyll | Cyngor i rieni


Neges Ddwyieithog / Bilingual Message.      

 

Incidents involving knives can have tragic consequences. Knife crime is not a part of everyday life in South Wales, but we recognise the importance of taking action to prevent a problem occurring.

Operation Sceptre is our approach to tackling knife crime, and associated issues of serious violence and illegal drugs.

Our work includes both targeted operations and engagement and education to reassure young people they are safer not carrying knives.

We work alongside partner organisations to support our aims of keeping South Wales safe from knife crime.

 

Advice for parents

The best way to keep young people safe is to talk to them about the danger.

Talking can be difficult, but keep trying. Your son or daughter may be scared or unwilling to talk. Maybe they think they need to carry a knife because they feel threatened.

Look out for:

 • Problems at school or a reluctance to go to school

 • Issues of bullying or theft of personal items

 • A new network of friends

 • You may suspect that your son or daughter is carrying a knife. For example, you may discover a knife is missing from the kitchen.

 • Fearless is another great way for young people who want to reach out and provide their concerns. Fearless is a free and 100% anonymous service for young people

   

  Fearless: 0800 555 111

  Fearless Website: Give information about crime 100% anonymously | Fearless | Crimestoppers (crimestoppers-uk.org)

   

  Please refer to our website for crime prevention advice : Crime prevention advice | South Wales Police (south-wales.police.uk)

   

   

   

  Gall digwyddiadau sy'n ymwneud â chyllyll arwain at ganlyniadau trasig. Nid yw troseddau cyllyll yn rhan o fywyd bob dydd yn Ne Cymru, ond rydym yn cydnabod pwysigrwydd gweithredu i atal problem rhag digwydd.

   

  Ymgyrch Sceptre yw ein dull o fynd i'r afael â throseddau cyllyll, a materion cysylltiedig trais difrifol a chyffuriau anghyfreithlon.

   

  Mae ein gwaith yn cynnwys gweithrediadau ac ymgysylltu wedi'u targedu ac addysg i dawelu meddwl pobl ifanc eu bod yn fwy diogel peidio â chario cyllyll.

   

  Rydym yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau partner i gefnogi ein nodau o gadw De Cymru yn ddiogel rhag troseddau cyllyll.

   

  Cyngor i rieni

  Y ffordd orau o gadw pobl ifanc yn ddiogel yw siarad â nhw am y perygl.

  Gall siarad fod yn anodd, ond daliwch ati i geisio. Efallai y bydd eich mab neu ferch yn ofnus neu'n amharod i siarad. Efallai eu bod yn meddwl bod angen iddynt gario cyllell oherwydd eu bod yn teimlo dan fygythiad.

   

  Cadwch lygad am:

   

 • Problemau yn yr ysgol neu amharodrwydd i fynd i'r ysgol
 • Materion o fwlio neu ladrata eitemau personol
 • Rhwydwaith newydd o ffrindiau
 • Efallai y byddwch yn amau bod eich mab neu ferch yn cario cyllell. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n darganfod bod cyllell ar goll o'r gegin.
 • Mae Fearless yn ffordd wych arall i bobl ifanc sydd eisiau estyn allan a mynegi eu pryderon. Mae Fearless yn wasanaeth dienw 100% am ddim i bobl ifanc

   

  Fearless: 0800 555 111

  Gwefan Fearless: Give information about crime 100% anonymously | Fearless | Crimestoppers (crimestoppers-uk.org)

   

  Cyfeiriwch at ein gwefan am gyngor atal troseddau : Cyngor atal troseddau | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

   

   

   


  Reply to this message

  Message Sent By
  Roath & Cathays Neighbourhood Policing Team

  Neighbourhood Alert Cyber Essentials