{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Community engagement / Ymgysylltu cymunedol


Hi Resident

 

PCSO Rees attended Newton Primary School this afternoon and held a discussion with year 6 pupils in regards to #NotTheOne knife crime campaign. The aim of the session was to educate young people on the dangers and consequences of carrying a knife, the knock-on effects of knife crime and how it impacts family and friends and how situations can quickly escalate out of control.

 

If you have concerns about knife crime then please report it to the Police or alternatively you can report concerns completely anonymously via Fearless via www.fearless.org

 

Many thanks

 

PCSO Leighton Rees

 

 

Resident

 

Mynychodd SCCH Rees Ysgol Gynradd y Drenewydd y prynhawn yma a chynnal trafodaeth gyda disgyblion blwyddyn 6 ar ymgyrch troseddau cyllyll #NotTheOne. Nod y sesiwn oedd addysgu pobl ifanc am beryglon a chanlyniadau cario cyllell, sgil-effeithiau troseddau cyllyll a sut mae'n effeithio ar deulu a ffrindiau a sut y gall sefyllfaoedd waethygu'n gyflym allan o reolaeth.

 

Os oes gennych bryderon am droseddau cyllyll yna rhowch wybod i’r Heddlu neu fel arall gallwch riportio pryderon yn gwbl ddienw drwy Fearless drwy www.fearless.org

 

Diolch yn fawr

 

SCCH Leighton Rees

 

 


Reply to this message

Message Sent By
Leighton Rees
(South Wales Police, PCSO, Porthcawl East)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials