{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Crime prevention message / Neges atal troseddau


Neges Ddwyieithog / Bilingual Message.      

 

Please note we have identified a rise in off-road electric and motorcycle riding  in Llanishen.

Please refer to our website for crime prevention advice : Crime prevention advice | South Wales Police (south-wales.police.uk)

 

You can only ride an off-road motorbike or quad legally if it is on private land and you have the landowner’s permission. Land owned by the local council is not classed as private land. 

It is illegal to ride any mechanically propelled vehicle in public open spaces such as parks, play areas and on pavements. If using roads you will need to hold a suitable licence, insurance, tax, display a registration plate and possibly hold a valid MOT. 

Roads include a highway, any other road the public has access to, public footpaths, bridleways and even many car parks. 

We regularly receive complaints concerning the anti-social use of off-road motorbikes and quads. 

Sadly ambulance crews are also called out to children and adults who have sustained serious injuries as a result of using these bikes illegally and without wearing any protective clothing or a helmet. 

To reduce harm police operations are carried out across south Wales and we make no apology for seizing illegally used off-road motorcycles and quads, and prosecuting riders. 

Parents and carers who allow children to use these vehicles illegally can also be liable for a fine and penalty points on their driving licence.

 

 

Sylwch ein bod wedi nodi cynnydd yn beiciau modur oddi ar y ffordd yn LLANISIEN.

Cyfeiriwch at ein gwefan am gyngor atal troseddau : Cyngor atal troseddau | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

Gallwch ond defnyddio cwad neu feic modur oddi ar y ffordd yn gyfreithiol os bydd ar dir preifat a bod gennych ganiatâd y tirfeddiannwr. Nid yw tir sy'n eiddo i'r cyngor lleol yn cael ei ystyried yn dir preifat. 

Mae'n anghyfreithlon defnyddio unrhyw gerbyd a yrrir yn fecanyddol mewn mannau agored cyhoeddus fel parciau, ardaloedd chwarae ac ar balmentydd. Os byddwch yn defnyddio ffyrdd, bydd angen trwydded addas, yswiriant, treth a rhif cofrestru arnoch, ac hefyd MOT dilys o bosibl. 

Mae ffyrdd yn cynnwys priffyrdd, unrhyw ffordd arall y mae'r cyhoedd yn ei defnyddio, llwybrau cerdded cyhoeddus, llwybrau ceffylau a hyd yn oed llawer o feysydd parcio. 

Rydym yn cael cwynion am ddefnydd gwrthgymdeithasol o feiciau cwad a beiciau modur oddi ar y ffordd yn rheolaidd. 

Yn anffodus, mae criwiau ambiwlans hefyd yn cael eu galw allan i ddelio â phlant ac oedolion sydd wedi cael anafiadau difrifol o ganlyniad i ddefnyddio'r beiciau hyn yn anghyfreithlon a heb wisgo unrhyw ddillad diogelu neu helmed. 

Er mwyn lleihau niwed, cynhelir gweithrediadau'r heddlu ledled y de ac ni fyddwn yn ymddiheuro am atafaelu beiciau cwad a beiciau modur oddi ar y ffordd a ddefnyddir yn anghyfreithlon ac erlyn y rhai sy'n eu defnyddio. 

Gall rhieni a gofalwyr sy'n caniatáu i blant ddefnyddio'r cerbydau hyn yn anghyfreithlon hefyd gael dirwy a phwyntiau cosb ar eu trwydded yrru.

 

 


Reply to this message

Message Sent By
Gethin Thomas
(Police, PCSO, Llanishen NPT)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials