{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You said, We did / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Shwmae Resident

Diolch am ymateb i'n harolwg.

Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn ardal West Cross yn ardaloedd Fairwood a Baywood heddiw.  

Yn dilyn adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardaloedd hyn rydym wedi gweld swyddogion lleol SCCH CLARKE a SCCH DUNBAR yn patrolio ac yn targedu'r rhai sy'n achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol

Bydd swyddogion yn parhau i gynnal patrolau mannau poeth mewn ardaloedd eraill lle rydym yn cael adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol  

 

Diolch am eich help. Dim ond gan yr heddlu a'r cyhoedd yn cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.

 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle Anti Social Behaviour in the West Cross area of Fairwood and Baywood areas today.  

 

Following reports of ASB within these areas we have had local officers PCSO CLARKE and PCSO DUNBAR patrolled and target those causing ASB. 

 

Officers will continue to carrying out hot spot patrols in other areas where we are having reports of ASB.  

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.


Reply to this message

Message Sent By
PATRICK DUNBAR
(250, PCSO, Mumbles and West Cross)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials