{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Street Safe


Have you ever heard of the Street Safe tool?

 

What is Street Safe?

Street Safe is a service allowing you to report safety concerns in public places without giving us your name (anonymously). The online tool allows you to pin-point locations where you have felt unsafe and identify why that location made you feel unsafe. This includes issues like poorly lit streets, abandoned buildings or vandalism.
▶️ Street Safe Tool

 

What happens next?

Following reports we receive, we can direct our patrols and, with partners, make improvements to infrastructure such as lighting and CCTV.

 

Multiple areas across Cardiff & the Vale have seen work carried out in response to both behavioural and environmental concerns raised - From dedicated night-time patrols to substantial amounts of overgrowth cut down and street lighting upgraded to increase visibility.

 

Please note: Street Safe is not for reporting crime or incidents, please continue to use the reporting tools available.

 

🗪 Live Chat https://www.south-wales.police.uk/
💻 Report online https://www.south-wales.police.uk/ro/report
📧 Email swp101@south-wales.police.uk
📞 101 or Crimestoppers anonymously on 0800 555 111.
Always call 999 in an emergency.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ydych chi erioed wedi clywed am yr offeryn Street Safe?

 

Beth yw Stryd Ddiogel?

Mae Street Safe yn wasanaeth sy’n eich galluogi i roi gwybod am bryderon diogelwch mewn mannau cyhoeddus heb roi eich enw i ni (yn ddienw). Mae'r offeryn ar-lein yn eich galluogi i nodi lleoliadau lle rydych wedi teimlo'n anniogel a nodi pam y gwnaeth y lleoliad hwnnw i chi deimlo'n anniogel. Mae hyn yn cynnwys materion fel strydoedd sydd wedi'u goleuo'n wael, adeiladau wedi'u gadael neu fandaliaeth.

▶️ Street Safe Tool

 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Yn dilyn adroddiadau a gawn, gallwn gyfeirio ein patrolau a, gyda phartneriaid, gwneud gwelliannau i seilwaith megis goleuadau a theledu cylch cyfyng.

 

Mae nifer o ardaloedd ar draws Caerdydd a’r Fro wedi gweld gwaith yn cael ei wneud mewn ymateb i bryderon ymddygiadol ac amgylcheddol a godwyd - O batrolau unswydd gyda’r nos i symiau sylweddol o ordyfiant, cwtogi ar oleuadau stryd ac uwchraddio goleuadau stryd i gynyddu gwelededd.

 

Sylwch: Nid yw Street Safe ar gyfer riportio troseddau neu ddigwyddiadau, a fyddech cystal â pharhau i ddefnyddio'r offer riportio sydd ar gael.

 

🗪 Sgwrs Fyw https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/
💻 Cysylltwch â ni drwy https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/cysylltu-a-ni/af/ffurflenni-cysylltu-a-ni/darparu-mwy-o-wybodaeth-iw-hychwanegu-at-adroddiad-trosedd/
📧 E-bost swp101@south-wales.police.uk
📞 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.
Ffoniwch 999 bob amser mewn argyfwng.


Reply to this message

Message Sent By
Carly Hart
(Police, NPSO, Llanedeyrn | Llanishen | Rumney | St Mellons)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials