{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Crime prevention message / Neges atal troseddau


Neges Ddwyieithog / Bilingual Message.      

 

Dear Resident

We have had a number of reports over the weekend of vehicle crime in the Merthyr area. We are currently in the process of conducting House to House and CCTV enquiries for reported incidents. We encourage individuals to report incidents of vehicle interference/Theft from vehicle to us. 

 

Should you have any information in relation to these incidents such as providing CCTV or witnessing these incidents please contact us via 101 or contact us via our website Report a crime | South Wales Police (south-wales.police.uk).

 

Having your car broken into and losing your things to thieves can be very distressing. Here are a few simple steps you can take to keep your vehicle, and what’s in it, safe.


1. Always lock it - Fuelling up or popping back into your house to get something are perfect examples of how easy it is to turn your back for a moment and forget your vehicle is unsecured. So, get into the habit of locking your vehicle even if you’re only going to be away from it for a moment. If your vehicle has wing mirrors that fold in automatically when locked, make sure you lock it properly. Criminal gangs are looking for vehicles like these where the wing mirrors are still out because it is clear to them that the vehicle has been left unlocked.

 

2. Close windows and the sunroof to prevent ‘fishing’ - Leaving windows and the sunroof open invites fishing for items through the gap by hand or with, say, a bent coat hanger, which could also be used to unlock a door for them to get in. Thieves can be ingenious. Don’t give them the opportunity.

 

3. Secure your number plates with tamper-resistant screws - The easiest way to change the identity of a stolen vehicle or avoid speeding tickets and parking tickets is to fit stolen number plates. Using security screws to attach your vehicle’s number plates makes it harder for thieves to get your number.

 

4. Fit locking, anti-tamper wheel nuts to secure alloy wheels - Stolen wheels are valuable, either as parts or for their scrap value. Using locking wheel nuts reduces the risk of your vehicle’s wheels being stolen.

 

5. Secure anything that’s on the outside of your vehicle - Anything left on roof-racks, tailgate racks, holiday top boxes or in tool chests are easily stolen when the vehicle is parked. The use of cable locks, padlocks, and self-locking tools chests, which are secured to the vehicle, makes them more secure, but still, don’t leave things in them if you can avoid it. For further information and advice, visit Sold Secure.


6. Take it with you or hide it - Your mobile phone, coins for the car park, sunglasses, packs of medication or other items that can earn quick cash are irresistible to the opportunist thief. Remember, the cost of replacing a window is often much more than that of what’s stolen. And it should go without saying that wallets, handbags, purses and credit cards should never be left in an unattended vehicle.

 

7. Hide electrical items and leave no clues - Leaving sat nav mounts, suction cup marks on windows or cables on view gives it away that you have left a Sat Nav, smartphone or other device in your car. Even if they can’t see the Sat Nav or iPad they might still break in to see if it’s stored in the car, out of sight.

 

8. Tool theft from vans - Vans are often targeted by thieves for the tools stored inside. If you have to leave tools in a van overnight, it's a good idea to mark them clearly with your name / company name and address using paint pens and seal with a clear lacquer spray. Alternatively, you can use a variety of other property marking systems. Items that are clearly marked are less desirable and more difficult to sell on.

 

Consider using a lockable cabinet within your van to store tools – a number of security rated products are available. Small cameras are also designed to record inside vehicles. Visit Secured by Design for more details.

You can also take photographs of items of value, make a note of the serial numbers, and consider registering them online at a property register site.

 

9. Park in well-lit and busier areas - It can take less than 30 seconds to break into a vehicle. Parking in well-lit areas and busy streets increases the chances of a thief being seen, so they’ll probably steer clear.

 

10. Take your documents with you - Having a vehicle’s registration and insurance documents could let a thief pretend to be the owner. Which means they could sell it on quite easily. So, never leave any documents in the vehicle.

 

11. Choose your car park wisely - If possible, always try to park in well-lit and staffed car parks or those with a Park Mark safer parking award. To find one, simply check out Park Mark.

 

Please refer to our website for crime prevention advice : Crime prevention advice | South Wales Police (south-wales.police.uk) 

 

Many thanks

 

 

Annwyl Resident

 

Rydym wedi cael nifer o adroddiadau dros benwythnos troseddau cerbydau yn ardal Merthyr. Ar hyn o bryd rydym yn y broses o gynnal ymholiadau o Dŷ i Dŷ a TCC ar gyfer troseddau y rhoddir gwybod amdanynt. Rydym yn annog unigolion i roi gwybod i ni am achosion o ymyrraeth cerbydau/dwyn o gerbyd. 

 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth mewn perthynas â'r digwyddiadau hyn megis darparu teledu cylch cyfyng neu weld y digwyddiadau hyn, cysylltwch â ni drwy 101 neu cysylltwch â ni drwy ein gwefan Rhoi gwybod am drosedd | Heddlu De Cymru (de-cymru.police.uk). Gall torri i mewn i'ch car a cholli'ch pethau i ladron fod yn drallodus iawn. Dyma ychydig o gamau syml y gallwch eu cymryd i gadw'ch cerbyd, a'r hyn sydd ynddo, yn ddiogel.
 

1. Clowch ef bob amser - Mae llenwi tanwydd neu bicio’n ôl i mewn i’ch tŷ i gael rhywbeth yn enghreifftiau perffaith o ba mor hawdd yw hi i droi eich cefn am eiliad ac anghofio bod eich cerbyd heb ei ddiogelu. Felly ewch i'r arfer o gloi eich cerbyd hyd yn oed os mai dim ond am eiliad y byddwch i ffwrdd ohono. Os oes gan eich cerbyd ddrychau adenydd sy'n plygu i mewn yn awtomatig pan fyddant wedi'u cloi, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gloi'n iawn. Mae gangiau troseddol yn chwilio am gerbydau fel y rhain lle mae'r drychau adain yn dal allan oherwydd ei bod yn amlwg iddynt fod y cerbyd wedi'i adael heb ei gloi.

 

2. Caewch y ffenestri a’r to haul i atal ‘pysgota’ - Mae gadael y ffenestri a'r to haul ar agor yn gwahodd pysgota am eitemau drwy'r bwlch â llaw neu gyda, dyweder, awyrendy wedi'i phlygu, y gellid ei defnyddio hefyd i ddatgloi drws iddynt fynd i mewn. Gall lladron fod yn ddyfeisgar. Peidiwch â rhoi cyfle iddynt.

 

3. Diogelwch eich platiau rhif gyda sgriwiau gwrth-ymyrraeth - Y ffordd hawsaf o newid hunaniaeth cerbyd sydd wedi'i ddwyn neu osgoi tocynnau goryrru a thocynnau parcio yw gosod platiau rhif sydd wedi'u dwyn. Mae defnyddio sgriwiau diogelwch i atodi platiau rhif eich cerbyd yn ei gwneud hi’n anoddach i ladron gael eich rhif.

 

4. Gosod cloi, cnau olwyn gwrth-ymyrraeth i sicrhau olwynion aloi - Mae olwynion wedi'u dwyn yn werthfawr, naill ai fel rhannau neu oherwydd eu gwerth sgrap. Mae defnyddio cnau olwyn cloi yn lleihau'r risg y bydd olwynion eich cerbyd yn cael eu dwyn.

 

5. Sicrhewch unrhyw beth sydd y tu allan i'ch cerbyd - Mae'n hawdd dwyn unrhyw beth sy'n weddill ar raciau to, raciau tinbren, blychau pen gwyliau neu mewn cistiau offer pan fydd y cerbyd wedi parcio. Mae'r defnydd o gloeon cebl, cloeon clap a chistiau offer hunan-gloi, sydd wedi'u cysylltu â'r cerbyd, yn eu gwneud yn fwy diogel, ond o hyd, peidiwch â gadael pethau ynddynt os gallwch chi ei osgoi. I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, ewch i Sold Secure.

 

6. Ewch ag ef gyda chi neu ei guddio - Mae eich ffôn symudol, darnau arian ar gyfer y maes parcio, sbectol haul, pecynnau o feddyginiaeth neu eitemau eraill a all ennill arian parod cyflym yn anorchfygol i'r lleidr manteisgar. Cofiwch, mae cost gosod ffenestr newydd yn aml yn llawer mwy na chost yr hyn sy'n cael ei ddwyn. Ac ni ddylid dweud na ddylid byth gadael waledi, bagiau llaw, pyrsiau a chardiau credyd mewn cerbyd heb oruchwyliaeth.

 

7. Cuddiwch eitemau trydanol a pheidiwch â gadael unrhyw gliwiau - Mae gadael mowntiau llywio â lloeren, marciau cwpanau sugno ar ffenestri neu geblau yn y golwg yn golygu eich bod wedi gadael Nav Sat, ffôn clyfar neu ddyfais arall yn eich car. Hyd yn oed os na allant weld y Sat Nav neu iPad efallai y byddant yn dal i dorri i mewn i weld a yw wedi'i storio yn y car, allan o'r golwg.

 

8. Dwyn offer o faniau - Mae faniau yn aml yn cael eu targedu gan ladron ar gyfer yr offer sy'n cael eu storio y tu mewn. Os oes rhaid i chi adael offer mewn fan dros nos, mae'n syniad da eu marcio'n glir gyda'ch enw / enw ​​cwmni a chyfeiriad gan ddefnyddio pinnau ysgrifennu paent a sêl gyda chwistrell lacr clir. Fel arall, gallwch ddefnyddio amrywiaeth o systemau marcio eiddo eraill. Mae eitemau sydd wedi'u nodi'n glir yn llai dymunol ac yn anos eu gwerthu ymlaen. Ystyriwch ddefnyddio cabinet y gellir ei gloi yn eich fan i storio offer – mae nifer o gynhyrchion â sgôr diogelwch ar gael. Mae camerâu bach hefyd wedi'u cynllunio i recordio y tu mewn i gerbydau. Ewch i Secured by Design am ragor o fanylion. Gallwch hefyd dynnu lluniau o eitemau o werth, gwneud nodyn o'r rhifau cyfresol ac ystyried eu cofrestru ar-lein ar safle cofrestr eiddo.

 

Ystyriwch ddefnyddio cabinet y gellir ei gloi yn eich fan i storio offer – mae nifer o gynhyrchion â sgôr diogelwch ar gael. Mae camerâu bach hefyd wedi'u cynllunio i recordio y tu mewn i gerbydau. Ewch i Secured by Design am ragor o fanylion. Gallwch hefyd dynnu lluniau o eitemau o werth, gwneud nodyn o'r rhifau cyfresol ac ystyried eu cofrestru ar-lein ar safle cofrestr eiddo.

 

9. Parciwch mewn mannau prysurach sydd wedi'u goleuo'n dda - Gall gymryd llai na 30 eiliad i dorri i mewn i gerbyd. Mae parcio mewn mannau sydd wedi’u goleuo’n dda a strydoedd prysur yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd lleidr yn cael ei weld, felly mae’n debyg y bydd yn cadw’n glir.

 

10. Ewch â'ch dogfennau gyda chi - Gallai cael dogfennau cofrestru ac yswiriant cerbyd adael i leidr esgus mai ef yw’r perchennog. Sy'n golygu y gallent ei werthu ymlaen yn eithaf hawdd. Felly, peidiwch byth â gadael unrhyw ddogfennau yn y cerbyd.

 

11. Dewiswch eich maes parcio yn ddoeth - Os yn bosibl, ceisiwch barcio bob amser mewn meysydd parcio sydd wedi'u goleuo'n dda ac wedi'u staffio neu'r rhai sydd â gwobr Parcio Parcio mwy diogel. I ddod o hyd i un, edrychwch ar Park Mark.

 

Cyfeiriwch at ein gwefan am gyngor atal troseddau : Cyngor atal troseddau | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

 

Diolch yn fawr


Reply to this message

Message Sent By
Andy Webber
(Police, NPSO - Neighbourhood Policing Support Officer, Merthyr - NPSO)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials