{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Parking / Parcio


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Shwmae Resident 

 

Mae Heddlu De Cymru yn gweithio i fynd i'r afael â'ch pryderon parcio yn Cathays.

 

Gall parcio anystyriol neu anghyfreithlon fod yn beryglus i gerddwyr a defnyddwyr ffyrdd eraill. Gall hefyd beri rhwystr i gerbydau brys.

 

Er bod rhywfaint o weithgarwch gorfodi yn digwydd ar y cyd â phartneriaid (mae Local Authority) yn defnyddio swyddogion gorfodi parcio yn hytrach na'r heddlu), yn aml gall problemau gael eu datrys drwy ymwybyddiaeth ac addysg, neu fesurau ymarferol eraill.

 

Byddwn ar batrolau ar y cyd gyda swyddogion gorfodi lleol dros yr wythnosau nesaf.

 

Parcio niwsans a cherbydau sydd wedi eu gadael | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

 

Hi Resident

 

South Wales Police are working to tackle your parking concerns in Cathays.

 

Inconsiderate or illegal parking can put pedestrians and other road users in danger. It can also create an obstruction for emergency vehicles.

 

While some enforcement activity is carried out jointly with partners (relevant local authority employ parking enforcement officers rather than the police), often problems can be alleviated through awareness and education, or other practical measures.

 

We will be on joint patrols with local enforcement officers over the coming weeks

.

Click here for more information. Nuisance parking and abandoned vehicles | South Wales Police (south-wales.police.uk)

 

 


Reply to this message

Message Sent By
Roath & Cathays Neighbourhood Policing Team

Neighbourhood Alert Cyber Essentials