{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Anti-Social Behaviour / Ymddygiad Gwrthgymdeithasol


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Hello

 

South Wales Police are working to tackle anti-social behaviour in Cwmavon, Bryn and Tonmawr. Following reports of off road bikes we have increased patrols in the area with a view to gathering information to identify offending riders.

We will continue to patrol problem areas, and would be grateful if residents can report any sightings with a thorough description of the rider/s and bikes involved

Anti-social behaviour covers a wide range of unacceptable activity that causes harm to an individual, to their community or to their environment. This could be an action by someone else that leaves you feeling alarmed, harassed, or distressed. It also includes fear of crime or concern for public safety, public disorder, or public nuisance.

 

Examples of anti-social behaviour include:

 

 • Nuisance, rowdy or inconsiderate neighbours
 • Vandalism, graffiti, and flyposting
 • Street drinking
 • Environmental damage including littering, dumping of rubbish and abandonment of cars
 • Prostitution related activity
 • Fireworks misuse
 • Inconsiderate or inappropriate use of vehicles
 • The police, local authorities, and other community safety partner agencies, such as Fire & Rescue and social housing landlords, all have a responsibility to deal with anti-social behaviour and to help people who are suffering from it.

   

  Remember..

   

  Note down all instances of ASB so you can report it to us or one of our partners.

  Make sure you report to the right organisation. (More info here: Police or partners: Who should I contact? | South Wales Police (south-wales.police.uk)

  If you’ve reported persistent anti-social behaviour to the right organisation and you haven’t had an adequate response, you can request an ASB case review to find a solution: Community Trigger 2020 – ASB Case Review

  You can now report ASB happening in your neighbourhood to us via our online reporting system: Report antisocial behaviour | South Wales Police (south-wales.police.uk)

  Online: www.south-wales.police.uk

  Email: swp101@south-wales.police.uk

  Call: 101 (free)

  In an emergency always call 999.

   

  Shwmae 

   

  Mae Heddlu De Cymru yn gweithio i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Cwmavon, Bryn and Tonmawr.

  Yn dilyn adroddiadau ynghylch beiciau oddi ar y ffordd rydym wedi cynyddu patrolau yn yr ardal gyda'r bwriad o gasglu gwybodaeth i adnabod pobl sy'n gyfrifol 

  Byddwn yn parhau i batrolio ardaloedd problemus, a byddem yn ddiolchgar pe bai preswylwyr yn gallu rhoi gwybod am unrhyw welediadau gyda disgrifiad trylwyr o'r unigolion a'r beiciau dan sylw.

  Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cwmpasu amrywiaeth eang o weithgarwch annerbyniol sy'n achosi niwed i unigolyn, ei gymuned, neu ei amgylchedd. Gallai hyn fod yn weithred gan rywun arall sy'n aflonyddu arnoch neu'n gwneud i chi deimlo'n bryderus neu'n ofidus. Mae hefyd yn cynnwys ofn trosedd neu bryder am ddiogelwch y cyhoedd, anhrefn gyhoeddus, neu niwsans cyhoeddus.

   

  Mae enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys y canlynol:

   

 • Cymdogion anystyriol, swnllyd sy'n niwsans.
 • Fandaliaeth, graffiti, a gosod posteri'n anghyfreithlon
 • Yfed ar y stryd
 • Difrod amgylcheddol, gan gynnwys taflu sbwriel, dympio sbwriel, a gadael ceir
 • Gweithgarwch sy'n ymwneud â phuteindra
 • Camddefnyddio tân gwyllt
 • Defnyddio cerbydau mewn modd anaddas neu anystyriol
 • Mae gan yr heddlu, awdurdodau lleol, ac asiantaethau partner diogelwch cymunedol eraill, fel y Gwasanaeth Tân ac Achub a landlordiaid tai cymdeithasol oll gyfrifoldeb i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a helpu'r bobl sy'n dioddef o'i achos.

   

  Cofiwch 

   

  Gwnewch nodyn o bob achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol fel y gallwch roi gwybod i ni neu un o'n partneriaid.

  Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i'r sefydliad cywir. (Rhagor o wybodaeth yma: https://www.south-wales.police.uk/.../phwy-y-dylwn-gysylltu.../)

  Os ydych wedi rhoi gwybod i'r sefydliad cywir am ymddygiad gwrthgymdeithasol mynych ond heb gael ymateb digonol, gallwch wneud cais am adolygiad o'r achos er mwyn dod o hyd i ateb: https://asbcasereview.wales/cymraeg/

  Gallwch nawr roi gwybod i ni am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich ardal drwy ddefnyddio ein system riportio ar-lein https://www.south-wales.police.uk/.../riportio-ymddygiad-gwrthgymdeithasol.../


  Reply to this message

  Message Sent By
  Karen Davies
  (Police, PCSO, SNPT Cwmavon Bryn & Tonmawr)

  Neighbourhood Alert Cyber Essentials