{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Only days left to have your say… / Dim ond dyddiau sydd ar ôl i ddweud eich dweud...


Only days left to have your say…

Your Police and Crime Commissioner wants to know how much you are willing to pay for policing through your council tax in 2024/25.

The ‘Our Police, Our Community’ survey takes just a couple of minutes to complete but it closes on Friday 22nd December.

Yes I want to have my say

Did you know?

The Commissioner is responsible for setting the South Wales Police budget and deciding what further funds need to be raised from the additional charge on council tax.

This is called the police ‘precept’ and accounts for nearly one half of South Wales Police’s funding - the rest comes from the Government. In setting the precept, the Commissioner consults with the local electorate - you.

Yes I want to have my say

If you would you prefer a paper copy of the survey to complete, please get in touch by email, phone or post:

E-mail: engagement@south-wales.police.uk | Phone: 01656 869 366 | Post: South Wales Police & Crime Commissioner, Police Headquarters, Cowbridge Road, Bridgend, CF31 3SU. 

Dim ond dyddiau sydd ar ôl i ddweud eich dweud...

Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu eisiau gwybod faint rydych yn barod i'w dalu am blismona drwy'ch treth gyngor yn 2024/25.

 

Mae'r arolwg 'Ein Heddlu, Ein Cymuned' yn cymryd ychydig funudau i'w gwblhau ond mae'n cau ar 22 Rhagfyr.

Ydw, rwyf am ddweud fy marn

 

Oeddech chi'n gwybod?

Mae’r Comisiynydd yn gyfrifol am bennu cyllideb Heddlu De Cymru a phenderfynu pa arian ychwanegol sydd angen ei godi o'r tâl ychwanegol ar y dreth gyngor.

Gelwir hyn yn 'praesept' yr heddlu ac mae'n cyfrif am bron i hanner cyllid Heddlu De Cymru - daw'r gweddill o'r Llywodraeth. Wrth osod y praesept, mae'r Comisiynydd yn ymgynghori â'r etholwyr lleol - chi.

Ydw, rwyf am ddweud fy marn

 

Os byddai'n well gennych chi gael copi papur o'r arolwg i'w gwblhau, cysylltwch â ni drwy e-bost, ffôn neu'r post:

E-bost: engagement@south-wales.police.uk | Ffon: 01656 869 366 | Post: Heddlu a Throseddu De Cymru, Pencadlys Heddlu, Pen-y-bont, CF31 3SU. 

 

 

 

 

 


Reply to this message

Message Sent By
Robyn Walsh
(South Wales Police, Public Engagement Manager, South Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials