{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Crime prevention message / Neges atal troseddau


Neges Ddwyieithog / Bilingual Message.      

 

Please note we have identified a rise in House Burglaries in the Rhondda area.

Please refer to our website for crime prevention advice: Crime prevention advice | South Wales Police (south-wales.police.uk)

 

Below is some brief guidance to keeping your property safe.

-          Secure your windows and doors at all times.

-          Be sure to know the method of how your door locks, use door chains and viewers.

-          Check how your windows look from the outside, remove potential access points where you can. Windows should have key operated locks fitted.

-          For flats, ensure your communal door is closed and locks behind you and windows closed and secure every time you leave.

-          Lock garage doors and windows, valuable items to be out of sight. Lock bikes to a bolted fitting on the ground or wall.

-          Avoid leaving valuables in garden sheds, or chain large items together and secure to shed floor.

-          Are you happy with who has access to your key safe or does your code need changing?

 

 

Sylwch ein bod wedi nodi cynnydd yn Byrgleriaeth Tai yn ardal y Rhondda.

Cyfeiriwch at ein gwefan am gyngor atal troseddau: Cyngor atal troseddau | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

 

Isod mae arweiniad byr i gadw eich eiddo’n ddiogel.

-          Cloiwch eich ffenestri a’ch drysau bob amser.

-          Gwneud yn siŵr bod chi’n nabod y ddull o sut mae’ch ddrws yn cloi, defnyddiwch gadwyn ar y drws a ffenestri bach.

-          Gwiriwch i weld sut mae eich ffenestri’n edrych o’r tu allan, gan gael gwared ar unrhyw fannau mynediad posibl lle gallwch. Dylai ffenestri fod a chloeon a weithredir gan allwedd.

-          Am fflatiau, sicrhewch eich drws cymunedol wedi gau ac yn cloi ar eich hol a ffenestri ar gau ac yn gadarn bob tro y byddwch yn gadael.

-          Cloi drysau a ffenestri’r garej, eitemau gwerthfawr i fod allan o olwg. Cloi beiciau wrth ddyfais sydd wedi’i bolltio i’r llawr neu’r wal.

-          Osgoi gadael eitemau gwerthfawr yn sied gardd, neu clymu eitemau mawr a’i gilydd a diogelwch i llawr sied.

-          A ydych chi’n hapus efo pwy sydd gyda mynediad i’ch saff allweddi neu oes angen newid eich côd.


Reply to this message

Message Sent By
Cerys Morgan
(Police, Neighbourhood Policing Support Officer, Rhondda)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials