{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Tackling nuisance off-road bikes in the Heath / Mynd i'r afael â beiciau oddi ar y ffordd sy'n peri niwsans yn y Heath


*ANOTHER 2 OFF-ROAD BIKES SEIZED!*

Whilst on patrol local PCSOs have sighted & stopped x2 off-road bikes being ridden along the lane/footpath adjacent to St Angela Road. Neither rider wearing a helmet, having a licence or insurance. 

 

Both males reported for traffic offences & bikes seized... joining the que to be crushed!

 

These types of locations in the Heath that are known to attract off-road bikes are regularly patrolled by both Heath Neighbourhood Officers & our dedicated UHW Neighbourhood Team.

 

We are aware of the impact that off-road bikes have on communities. We share concerns that someone will be injured, and we understand how the noise can affect quality of life for residents. A dedicated e-mail address opredmana@south-wales.police.uk is available for the public to report non-urgent information about the illegal and anti-social use of off-road bikes.

 

The community are our eyes and ears and if you can tell us who is responsible for off-road bike nuisance and where there are problems, then we can make sure our officers are in the right place, at the right time. 

 

We will act upon information received via the Op Red Mana email address and if necessary, seize bikes from home addresses at a later date.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ymgyrch Red Mana, yn mynd i'r afael â beiciau niwsans oddi ar y ffordd

 

*FEICIAU ODDI AR Y FFORDD 2 ARALL WEDI EU HAWLIO*

Tra ar batrôl mae PCSOs lleol wedi gweld ac atal x2 feiciau oddi ar y ffordd rhag cael eu reidio ar hyd y lôn/llwybr troed gerllaw St Angela Road. Nid yw'r naill feic na'r llall yn gwisgo helmed, heb drwydded nac yswiriant.

Adroddodd y ddau ddyn am droseddau traffig a beiciau wedi'u hatafaelu... ymuno â'r que i gael ei wasgu!

 

Mae'r mathau hyn o leoliadau yn y Mynydd Bychan y gwyddys eu bod yn denu beiciau oddi ar y ffordd yn cael eu patrolio'n rheolaidd gan Swyddogion Cymdogaeth y Mynydd Bychan a'n Tîm Cymdogaeth UHW ymroddedig.

 

Rydym yn ymwybodol o’r effaith y mae beiciau oddi ar y ffordd yn ei chael ar gymunedau. Rydym yn rhannu pryderon y bydd rhywun yn cael ei anafu, ac rydym yn deall sut y gall y sŵn effeithio ar ansawdd bywyd trigolion. Mae cyfeiriad e-bost pwrpasol opredmana@south-wales.police.uk ar gael i’r cyhoedd roi gwybod am wybodaeth nad yw’n frys am y defnydd anghyfreithlon a gwrthgymdeithasol o feiciau oddi ar y ffordd.

 

Y gymuned yw ein llygaid a’n clustiau ac os gallwch ddweud wrthym pwy sy’n gyfrifol am niwsans beiciau oddi ar y ffordd a lle mae problemau, yna gallwn wneud yn siŵr bod ein swyddogion yn y lle iawn, ar yr amser iawn.

 

Byddwn yn gweithredu ar wybodaeth a dderbynnir trwy gyfeiriad e-bost Op Red Mana ac os bydd angen, yn atafaelu beiciau o gyfeiriadau cartref yn ddiweddarach.


Reply to this message

Message Sent By
Carly Hart
(Police, NPSO, Llanedeyrn | Llanishen | Rumney | St Mellons)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials