{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You said, We did / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle drug dealing / use and the issues that accompany this behaviour (anti-social behaviour / violent crime) in the Llanedeyrn, Pentwyn & Pontprennau areas. 

 

Within these areas we have recently carried out knife sweeps at hot spot areas - During the searches, 31.8g of cannabis, a Stanley knife and a set of digital scales have been recovered.

 

These types of searches are carried out regularly in the area, searching for any concealed or discarded items. 

 

Locations are often identified from reported incidents or information from you, the community. If you have any information that may assist us in identifying further locations, please do let us know.

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Shwmae Resident

 

Diolch am ymateb i'n harolwg. 

 

Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â gwerthu / defnyddio cyffuriau a'r materion sy'n cyd-fynd â'r ymddygiad hwn (ymddygiad gwrthgymdeithasol / trosedd treisgar) yn ardaloedd Llanedeyrn, Pentwyn a Pontprennau.

 

Yn yr ardaloedd hyn yn ddiweddar rydym wedi cynnal ysgubo cyllyll mewn mannau problemus - Yn ystod y chwiliadau, mae 31.8g o ganabis, cyllell Stanley a set o glorian digidol wedi'u hadennill.

 

Mae'r mathau hyn o chwiliadau'n cael eu cynnal yn rheolaidd yn yr ardal, gan chwilio am unrhyw eitemau sydd wedi'u cuddio neu eu taflu.

 

Mae lleoliadau yn aml yn cael eu nodi o ddigwyddiadau a adroddir neu wybodaeth gennych chi, y gymuned. Os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai ein cynorthwyo i ddod o hyd i leoliadau pellach, rhowch wybod i ni.

 

Diolch am eich help. Dim ond gan yr heddlu a'r cyhoedd yn cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.


Reply to this message

Message Sent By
Carly Hart
(Police, NPSO, Llanedeyrn | Llanishen | Rumney | St Mellons)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials