{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

White Ribbon Day / Diwrnod Rhuban Gwyn


NEGES DWYIEITHOG/ BILINGUAL MESSAGE

 

Hello Resident

 

South Wales Police is supporting White Ribbon Day on Saturday 25th November to end male violence against women and girls.

White Ribbon Day, which is the International Day for Elimination of Violence Against Women, is followed by a 16 day period of action.

Women and girls are disproportionately the victims of violence and abuse, and suffer more at the hands of a partner, former partner or family member and sometimes a stranger.

These situations affect victims and those closest to them both emotionally and physically. It is crucial for the Force to work together with partners and communities to protect vulnerable people and to bring those responsible to justice.

Policing will not stop after the 16 days of action. South Wales Police will continue to tackle the perpetrators of violence towards women. With the help of partners across the criminal justice system, the Force are committed to making long-lasting change to the daily lives of women and girls.

 

Men and women across the Force will be wearing the White Ribbon on the day to show their commitment to tackling violence against women and girls.

 

Don’t suffer in silence

If you’re falling victim to abuse, or know someone who needs help, please don’t suffer in silence. Report it to the police online by:

🗪 Live Chat https://www.south-wales.police.uk/

💻 Online https://www.south-wales.police.uk/ro/report

📧 Email swp101@south-wales.police.uk

📞 101

You can also get the help and support available with Live Fear Free, a partnership of domestic abuse services providing a response in South Wales.

 

Always call 999 in an emergency

The Tackling Violence Against Women and Girls Strategy can be found here: VAWG Joint Strategy 2019-24 (south-wales.police.uk)

 

 

Shwmae Resident

 

Mae Heddlu De Cymru yn cefnogi'r Diwrnod Rhuban Gwyn ddydd Sadwrn 25 Tachwedd i roi terfyn ar drais gan ddynion yn erbyn menywod a merched.

Bydd cyfnod o 16 diwrnod o weithredu yn dilyn y Diwrnod Rhuban Gwyn, sef y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn menywod.

Mae menywod a merched yn dioddef trais a chamdriniaeth i raddau anghymesur, ac yn dioddef mwy oherwydd partner, cyn bartner neu aelod o'r teulu ac weithiau oherwydd dieithryn.

Mae'r sefyllfaoedd hyn yn effeithio ar y dioddefwyr a'r sawl sydd agosaf atynt mewn modd emosiynol a chorfforol. Mae’n hollbwysig fod yr Heddlu yn cydweithio gyda phartneriaid a chymunedau i ddiogelu pobl sy'n agored i niwed ac i ddwyn y sawl sy'n gyfrifol i gyfrif.

Ni fydd plismona'n stopio ar ôl yr 16 diwrnod o weithredu. Bydd Heddlu De Cymru yn parhau i fynd i'r afael â chyflawnwyr trais tuag at fenywod. Gyda help partneriaid yn y system cyfiawnder troseddol, mae'r heddlu yn ymrwymedig i wneud newidiadau parhaus i fywydau pob dydd menywod a merched.

 

Bydd dynion a menywod ym mhob rhan o'r Heddlu yn gwisgo'r Rhuban Gwyn ar y diwrnod i ddangos eu hymrwymiad i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.

 

Peidiwch â dioddef yn dawel

Os ydych chi'n dioddef camdriniaeth, neu'n adnabod rhywun sydd angen help, peidiwch â dioddef yn dawel. Rhowch wybod i'r heddlu ar-lein drwy:

🗪 Sgwrs Fyw https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/

💻 Ar-lein https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/riportio/riportio

📧 E-bost swp101@south-wales.police.uk

📞 101

Gallwch hefyd gael yr help a'r cymorth sydd ar gael gyda Byw Heb Ofn, sef partneriaeth o wasanaethau cam-drin domestig sy'n cynnig ymateb yn Ne Cymru.

 

Ffoniwch 999 bob amser mewn argyfwng

Gellir dod o hyd i'r Strategaeth Mynd i'r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched yma: Mynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched: Strategaeth ar y Cyd 2019-24 (south-wales.police.uk)

 

 


Reply to this message

Message Sent By
Robyn Walsh
(South Wales Police, Public Engagement Manager, South Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials