{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

November Fraud prevention Message (1) / Neges rhybydd Twyll Mis Tachwedd (1)


Mobile Phone Upgrade Scam

Criminals are cold calling people, claiming to be telephone service providers and offering mobile phone upgrades for cheap monthly contracts.

These monthly contracts do not exist but criminals are convincing victims to make a purchase and then asking for their personal and financial details. Once they have this information, the scammers are then using it to contact a genuine phone provider and order a new mobile phone handset using the details given but a different phone to that which was requested by the victim.

Once the phone has been delivered to the victim’s address, the criminals will then contact the victim and state that the wrong phone has been delivered and will then arrange to collect and take it back. However, it is all a Scam. Remember, if it sounds too good to be true, then it is.

Never give out your personal information to a third party if you are called unexpectedly. Do not respond to offers from unsolicited calls and carry out your own research and only contact legitimate phone providers for upgrades. If you think that you may have been a victim of this or any other type of scam, then contact your Bank immediately, which you can do by calling 159 and report it to Action Fraud at www.actionfraud.police.uk or call 0300 123 2040

Sgam Diweddaru Ffôn Symudol

Mae troseddwyr yn ffonio pobl, yn honni eu bod yn ddarparwyr gwasanaethau ffôn ac yn cynnig diweddariadau ffôn symudol am gontractau misol rhad. 

Nid yw'r contractau misol hyn yn bodoli, ond mae troseddwyr yn perswadio dioddefwyr i wneud taliad ac yn gofyn am eu manylion personol ac ariannol. Wedi iddynt gael y wybodaeth hon, mae'r sgamwyr yn ei defnyddio i gysylltu â darparwr ffôn dilys ac yn archebu ffôn symudol newydd gan ddefnyddio'r manylion a roddir, ond â ffôn symudol gwahanol i'r un y gofynnwyd amdano gan y dioddefwr. 

Wedi i'r ffôn gael ei anfon at gyfeiriad y dioddefwr, bydd y troseddwyr yn cysylltu â'r dioddefwr ac yn datgan bod y ffôn anghywir wedi cael ei anfon, a byddant yn trefnu i'w gasglu a'i gymryd nôl. Fodd bynnag, mae hyn i gyd yn sgam. Cofiwch, os yw'n swnio'n rhy dda i fod yn wir, fwy na thebyg ei fod. Peidiwch byth â rhannu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti os byddwch yn cael galwad annisgwyl. 

Peidiwch ag ymateb i swyddogion mewn galwadau a cheisiwch gynnal gwaith ymchwil eich hun, a chysylltwch â darparwyr ffôn dilys yn unig i gael diweddariadau. Os byddwch yn credu eich bod wedi cael eich twyllo gan y sgam hon neu unrhyw fath arall o sgam, yna cysylltwch â'ch Banc ar unwaith, a gallwch wneud hynny drwy ffonio 159 a rhoi gwybod i Action Fraud ar  Welsh | Action Fraud  neu drwy ffonio 0300 123 2040. 

 

 Delivery Scams

We have received reports of residents receiving packages addressed to them but found that they contained items they had not ordered. A short while after the packages were delivered a courier is reported to have reattended their address to collect the packages, claiming they had been delivered in error and that they will take them back for them. However, it is a scam. 

The criminals have actually ordered the goods in the name of the victim and requested delivery to the victims address.

The first time the victim knows that there is a problem, is when they are contacted for payment of the goods. Often the items ordered are high value Mobile Phones and Laptops.

If goods are delivered that you have not ordered and are marked with your address, then you should inform the company that sent it and wait for them to send a courier.

Always check with them which courier company is making the collection and when they will arrive. If someone knocks on the door claiming to have come to pick it up after it was delivered by mistake, then do not hand the items over. If you think that you may have been a victim of this or any other type of scam, then contact your Bank immediately, which you can do by calling 159 and report it to Action Fraud at https://www.actionfraud.police.uk/  or call 0300 123 2040

 

Sgamiau Danfon

Rydym wedi cael gwybod am breswylwyr yn derbyn pecynnau wedi'u hanfon atynt ac yn darganfod eu bod yn cynnwys eitemau na wnaethant eu harchebu. Ychydig ar ôl i'r pecynnau gael eu hanfon, dywedwyd bod cludwr wedi ailymweld â'u cyfeiriad i gasglu'r pecynnau, gan honni eu bod wedi cael eu hanfon mewn camgymeriad ac y bydd yn eu dychwelyd. Fodd bynnag, mae hyn yn sgam.

Mae'r troseddwyr wedi archebu'r nwyddau yn enw'r dioddefwr ac wedi gwneud cais i'w hanfon at gyfeiriad y dioddefwr.

Y tro cyntaf i'r dioddefwyr gael gwybod bod problem yw pan fydd rhywun yn cysylltu ag ef er mwyn talu am y nwyddau. Yn aml, caiff yr eitemau eu harchebu ar Ffonau Symudol a Gliniaduron gwerth uchel. Os bydd nwyddau na wnaethoch eu harchebu yn cael eu hanfon at eich cyfeiriad, dylech roi gwybod i'r cwmni a anfonodd y nwyddau a disgwyl iddynt anfon cludwr.

 

Gofynnwch iddynt bob amser am y cwmni cludo sydd am ddod i gasglu a phryd y byddant yn cyrraedd. Os bydd rhywun yn curo ar y drws gan honni eu bod wedi dod i'w gasglu wedi iddo gael ei anfon ar ddamwain, peidiwch â rhoi'r eitemau iddo. Os byddwch yn credu eich bod wedi cael eich twyllo gan y sgam hon neu unrhyw fath arall o sgam, yna cysylltwch â'ch Banc ar unwaith, a gallwch wneud hynny drwy ffonio 159 a rhoi gwybod i Action Fraud ar Welsh | Action Fraud neu drwy ffonio 0300 123 2040. 

 

 


Reply to this message

Message Sent By
Katryna Malinowski-Evans
(South Wales Police, Inspector, Communities, Partnerships & Cohesion)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials