{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

You Said, We did - ASB / Wnaethoch chi ddweud, Mi wnaethom ni


 

Hi Resident

 

Thank you for responding to our survey.

 

We are working hard to tackle anti-social behaviour (ASB) in Dinas Powys

 

Following reports of ASB within these areas we have Been out conducting high visibility Patrols and below is a little breakdown of some of the things I have dealt with recently. 

 

ASBO Referral X5

Possession of Cannabis x3

Section 59 X1

Operation Snap – Driving without due care & attention X3

Elderly Resident was protected from an online scam X1

 

We will …………Continue to patrol and tackle any ongoing issues in the Dinas Powys area.

 

Thank you for your help. It is only by the police and the public working together that we can prevent and detect crime.

 

Anti-social behaviour covers a wide range of unacceptable activity that causes harm to an individual, to their community or to their environment. This could be an action by someone else that leaves you feeling alarmed, harassed, or distressed. It also includes fear of crime or concern for public safety, public disorder, or public nuisance.

 

If you are experiencing problems with anti-social behaviour, or have any concerns about it, or other community safety issues, you should contact your local council or report this to us online. In an emergency, if you or your property are at risk, or a crime is in progress call 999.

 

 

Diolch am ymateb i'n harolwg.

Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB) yn Ninas Powys

 

Yn dilyn adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardaloedd hyn rydym wedi bod allan yn cynnal Patrolau gwelededd uchel ac isod mae dadansoddiad bach o rai o'r pethau yr wyf wedi delio â nhw yn ddiweddar.

 

Atgyfeirio ASBO X5

Meddu ar canabis x3

Adran 59 X1

Operation Snap – Gyrru heb ofal dyledus a sylw X2

Gwarchodwyd Preswylydd Henoed rhag sgam ar-lein X1

 

Byddwn ni............ Parhau i patrolio a mynd i'r afael ag unrhyw faterion parhaus yn ardal Dinas Powys.

Diolch am eich help. Dim ond gan yr heddlu a'r cyhoedd sy'n cydweithio y gallwn atal a chanfod trosedd.

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cwmpasu ystod eang o weithgarwch annerbyniol sy'n achosi niwed i unigolyn, i'w cymuned neu i'w hamgylchedd. Gallai hyn fod yn weithred gan rywun arall sy'n eich gadael yn teimlo'n ofnus, yn aflonydd neu'n ofidus. Mae hefyd yn cynnwys ofn trosedd neu bryder am ddiogelwch y cyhoedd, dia cyhoeddus. Niwsans cyhoeddus, neu niwsans cyhoeddus.

Os ydych yn cael problemau gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu os oes gennych unrhyw bryderon amdano, neu faterion diogelwch cymunedol eraill, dylech gysylltu â'ch cyngor lleol neu roi gwybod i ni ar-lein. Mewn argyfwng, os ydych chi neu'ch eiddo mewn perygl, neu os oes trosedd ar y gweill, ffoniwch 999.
 


Reply to this message

Message Sent By
Samuel Martin
(south wales police, PCSO, PENARTH NPT, DINAS POWYS)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials