{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

How much would you pay for policing? | Faint fyddech chi'n ei dalu am blismona?


Did you know that your Police & Crime Commissioner is responsible for setting the South Wales Police budget and deciding what further funds need to be raised from the additional charge on council tax?

This is called the police ‘precept’ and accounts for nearly one half of South Wales Police’s funding - the rest comes from the Government. In setting the precept, the Commissioner consults with the local electorate - you.

Here’s your opportunity to have a say about how much you pay…

The ‘Our Police, Our Community’ survey has now been launched.

It would be great if you could take part because your feedback will help the Commissioner decide what the South Wales public will pay for policing in 2024/25.

It takes just a couple of minutes to complete and it closes on Monday, 18 December.

Click here to have your say

Would you prefer a paper copy of the survey to complete? That’s no problem get in touch by email, phone or post.

E-mail: engagement@south-wales.police.uk | Phone: 01656 869 366 | Post: South Wales Police & Crime Commissioner, Police Headquarters, Cowbridge Road, Bridgend, CF31 3SU. 

_______________________________________________________________________________________________

Oeddech chi'n gwybod bod eich Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gyfrifol am bennu cyllideb Heddlu De Cymru a phenderfynu pa arian ychwanegol sydd angen ei godi o'r tâl ychwanegol ar y dreth gyngor?

Gelwir hyn yn 'praesept' yr heddlu ac mae'n cyfrif am bron i hanner cyllid Heddlu De Cymru - daw'r gweddill o'r Llywodraeth. Wrth osod y praesept, mae'r Comisiynydd yn ymgynghori â'r etholwyr lleol - chi.

Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud am faint rydych chi'n ei dalu...

Mae arolwg ‘Ein Heddlu, Ein Cymuned’ bellach wedi'i lansio.

Byddai'n wych pe gallech gymryd rhan oherwydd bydd eich adborth yn helpu'r Comisiynydd i benderfynu beth fydd y cyhoedd yn Ne Cymru yn ei dalu am blismona yn 2024/25.

Mae'n cymryd ychydig funudau i'w gwblhau ac mae'n cau ddydd Llun, 18 Rhagfyr.

Cliciwch yma i ddweud eich dweud

 

A fyddai'n well gennych chi gael copi papur o'r arolwg i'w gwblhau?

Nid yw hyn yn broblem, cysylltu ni trwy e-bost, ffôn neu drwy'r post.

E-bost: engagement@south-wales.police.uk | Ffon: 01656 869 366 | Post: Heddlu a Throseddu De Cymru, Pencadlys Heddlu, Pen-y-bont, CF31 3SU. 

 gress call 999.


Reply to this message

Message Sent By
Robyn Walsh
(South Wales Police, Public Engagement Manager, South Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials