{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

STOP NUISANCE CALLS / STOPIO GALWADAU NIWSANS


STOP NUISANCE CALLS

Tired of nuisance calls ruining your day?   Worried you or someone you care for may fall for a scam? ; the following information may help you.  Most major landline phone providers offer a free service to reduce the number of nuisance calls that you receive.

 

Register for FREE with the Telephone Preference Service (TPS).  Call 0345 070 0707 or go to their website Telephone Preference Service (tpsonline.org.uk)  If you are asked to pay, refuse and contact TPS direct.  TPS can only block UK based companies making unsolicited sales and marketing calls.  

Protect your telephone number by asking companies to NOT USE it for marketing purposes, or to pass it on to third parties.  If a company calls you, ask them to remove your details from their call list.

Report scam calls to Action Fraud on line Action Fraud , or by ringing 0300 123 2040 

Forward a suspicious email to:-  report@phishing.gov.uk 

Forward a suspicious text to:-  7726

 

If your contacted by someone claiming to be from your bank.  STOP, HANG UP and Dial 159 to check If their genuine.  159 is the new hotline designed to fight fraud. No company will ever ask for your bank details over the phone.

Protect yourself.   

 

Please see the attachment for details of different company contact numbers and shortcuts to stop unwanted callers. 


STOPIO GALWADAU NIWSANS

Wedi blino ar alwadau niwsans yn difetha eich diwrnod?   Yn poeni amdanoch chi neu rywun rydych yn gofalu amdano, gall cwmpo am sgam? ; Efallai y bydd y wybodaeth ganlynol yn eich helpu. Mae'r rhan fwyaf o ddarparwyr ffôn llinell dir mawr yn cynnig gwasanaeth am ddim i leihau nifer y galwadau niwsans a dderbyniwch. 

 

Cofrestrwch AM DDIM gyda'r Gwasanaeth Dewis Ffôn (TPS).  Ffoniwch 0345 070 0707 neu ewch i'w gwefan Telephone Preference Service (tpsonline.org.uk)  Os gofynnir i chi dalu, gwrthodwch a chysylltwch â TPS yn uniongyrchol.  Dim ond cwmnïau yn y DU sy'n gwneud galwadau gwerthu a marchnata na ofynnwyd amdanynt, y gall TPS eu rhwystro.  


Oni bai bod gennych deulu a ffrindiau sy'n cysylltu â chi o dramor, gofynnwch i'ch darparwr ffôn rwystro galwadau rhyngwladol.   Efallai y codir tâl am y gwasanaeth hwn.  

Rhowch wybod am alwadau sgam i Action Fraud ar-lein Action Fraud , neu drwy ffonio 0300 123 2040

Anfonwch e-bost amheus at:-   report@phishing.gov.uk 

Anfonwch neges destun amheus at:- 7726

 

Os bydd rhywun yn cysylltu â chi sy'n honni ei fod o'ch banc.  STOPIWCH, RHOWCH Y FFÔN I LAWR a deialwch 159 i wirio  eu dilysrwydd.   159 yw'r linell gymorth newydd a gynlluniwyd i frwydro yn erbyn twyll. Ni fydd unrhyw gwmni byth yn gofyn am eich manylion banc dros y ffôn.

 

Amddiffynwch eich hun.   

 

Gweler yr atodiad am fanylion rifau cyswllt cwmniau gwahanol a llwybrau byr i atal galwyr diangen.
 

 

                         


                  


Attachments

Reply to this message

Message Sent By
Katryna Malinowski-Evans
(South Wales Police, Inspector, Communities, Partnerships & Cohesion)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials