{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Nid yw'n Hwyl i Bawb – #YmgyrchBang / Not Fun For Everyone - #OpBang


Neges Ddwyieithog / Bilingual Message - scroll for the English message. 

 

 

Nid yw'n Hwyl i Bawb – #YmgyrchBang     

 

Cerfio pwmpenni, gwisg ffansi ac arddangosfeydd tân gwyllt trawiadol – mae Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt yn aml yn uchafbwyntiau yng nghalendr y teulu. 

 

Ond gyda lleiafrif bach yn gweld digwyddiadau'r hydref fel esgus i ymddwyn yn wrthgymdeithasol, gall llawer o bobl yn ein cymunedau deimlo'n ofidus, yn ofnus ac yn bryderus yn ystod y cyfnod hwn.  

 

Dyma pam y bydd Heddlu De Cymru yn cefnogi Ymgyrch BANG unwaith eto eleni, drwy helpu ein cymunedau i fwynhau'r dathliadau yn ddiogel a gofyn iddynt gofio ar yr un pryd Nad yw Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt yn Hwyl i Bawb.

 

Bydd ein swyddogion yn parhau i fod yn weladwy yn ein cymunedau yn ystod y dathliadau a chyn hynny er mwyn helpu i atal a chanfod achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac anhrefn. 

 

Bydd ein timau plismona yn y gymdogaeth yn gweithio'n agos gyda phartneriaid awdurdod lleol a manwerthwyr hefyd yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, a bydd ein Swyddogion Cyswllt Ysgolion ac asiantaethau partner yn ymweld ag ysgolion ym mhob rhan o ardal yr heddlu i addysgu disgyblion am beryglon tân gwyllt, coelcerthi a chanlyniadau ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Rydym hefyd wedi creu amrywiaeth o weithgareddau y gall athrawon a rhieni eu lawrlwytho er mwyn helpu i ddiddanu pobl ifanc a sicrhau eu bod yn mynd i ysbryd yr ŵyl. 

 

Caiff y rhai sy'n pryderu am y dathliadau ac sydd am gael llonydd lawrlwytho ein poster i'w roi ar eu ffenest i atal galwyr digroeso. 

 

 phwy y dylech gysylltu

Mae'r pwysau ar y gwasanaethau brys yn cynyddu'n sylweddol yn ystod cyfnod Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Er mwyn ein helpu i sicrhau bod ein llinellau ar gael i'r rhai sydd ein hangen fwyaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â'r asiantaeth fwyaf perthnasol ac yn defnyddio'r dull cysylltu mwyaf priodol.

 

Mater i'r heddlu yw pryderon am ymddygiad gwrthgymdeithasol a diogelwch y cyhoedd. Os nad yw'n argyfwng, gallwch gysylltu â ni drwy un o'r ffyrdd canlynol:

 • Anfonwch neges breifat atom drwy Facebook / Twitter
 • Rhowch wybod ar-lein
 • E-bostiwch swp101@south-wales.police.uk
 • 101
 • Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

  Dylid cyfeirio pryderon am sŵn, gwerthu tân gwyllt ac eitemau cysylltiedig eraill, a thaflu sbwriel / tipio anghyfreithlon at eich awdurdod lleol.  Mae'r manylion ar gael yma.

   

  Ddim yn siŵr a yw'ch pryder yn fater i'r heddlu neu rywun arall? Gall y canllaw defnyddiol hwn eich helpu.

   

  Not Fun For Everyone - #OpBang

  Pumpkin-carving, fancy dress and spectacular firework displays; Halloween and Bonfire Night are often highlights in the family calendar.

   

  But with a small minority seeing the autumnal events as an excuse to act in an antisocial manner, the period can leave many in our communities feeling anxious, intimidated, and fearful. 

   

  With that in mind, South Wales Police will once again be supporting Op Bang, helping our communities to enjoy the festivities safely while asking them to remember that Halloween and Bonfire night are Not Fun For Everyone.

   

  The Neighbourhood Policing Teams will be working closely with local authority partners and retailers during the next few weeks, and our Schools Liaison Officers and partner agencies will be visiting schools throughout the force area to educate pupils on the dangers of fireworks and bonfires as well as the consequences of antisocial behaviour.

  We’ve created an activity pack which can be downloaded by teachers and parents to help keep their youngsters entertained and to get them in the spooky spirit.

   

  Those concerned about the festivities and who don’t wish to be disturbed are encouraged to download our poster to display in their window to deter unwanted callers.  

   

  Who to contact

  To help us keep our lines free for those who need us most, please ensure you’re contacting the most relevant agency and using the most appropriate means of contact.

  Concerns around antisocial behaviour and public safety is a matter for the police. If not an emergency, you can contact us via the following means:

 • Live chat: https://www.south-wales.police.uk/
 • Report online
 • Email swp101@south-wales.police.uk
 • 101
 • In an emergency, always dial 999.

 • Concerns about noise, sale of fireworks and other related items, and littering/ fly-tipping should be directed to your local authority. You can find their details here.
 • Unsure whether your concern is a matter for police or someone else? This handy guide can help. 
 •  


  Attachments

  Reply to this message

  Message Sent By
  Katryna Malinowski-Evans
  (South Wales Police, Inspector, Communities, Partnerships & Cohesion)

  Neighbourhood Alert Cyber Essentials