{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

October fraud alerts / Rhybuddion bygythiad twyll mis Hydref


Neges Ddwyieithog / Bilingual message 

Latest Phishing Scam

Want a free Air Fryer? Well, you would not want one of these as it will cost you your personal and financial data and you will not receive anything in return, as it is a SCAM.

The link within the email will take you to a convincing looking website, where the criminals will steal your personal and financial data.

Pardon the pun but there is no such thing as a free lunch, even if it is an Air Fryer. Never click on links in emails, as it is most likely to be a scam.

Forward suspicious emails to report@phishing.gov.uk

If you think that you may have been a victim of this or any other type of scam, then contact your Bank immediately, which you can do by calling 159 and report it to Action Fraud  or call 0300 123 2040

 

Sgam Gwe-rwydo Ddiweddaraf

Ydych chi eisiau ffrïwr aer am ddim? Wel, ni fyddech eisiau un o'r rhain am y bydd yn costio eich data personol ac ariannol, ac ni fyddech yn derbyn dim yn ôl amdanynt, gan ei fod yn SGAM. 

Bydd y ddolen o fewn yr e-bost yn mynd â chi i wefan sy'n ymddangos yn argyhoeddiadol, lle bydd y troseddwyr yn dwyn eich data personol ac ariannol. Esgusodwch y chwarae ar eiriau, ond nid yw cinio am ddim yn bodoli, hyd yn oed gyda Ffrïwr Aer. Peidiwch byth â chlicio ar ddolenni mewn negeseuon e-bost, gan ei bod yn debygol yn sgam. 

 

Anfonwch negeseuon e-bost amheus ymlaen i report@phishing.gov.uk

Os byddwch yn credu eich bod wedi cael eich twyllo gan y sgam hon neu unrhyw fath arall o sgam, yna cysylltwch â'ch Banc ar unwaith, a gallwch wneud hynny drwy ffonio 159 a rhoi gwybod i Welsh | Action Fraud ar www.actionfraud.police.uk/welsh neu drwy ffonio 0300 123 2040

 

Courier Fraud

This type of criminality continues to be a problem across the UK. Often the criminals will state that they are a Police Officer calling from London, generally impersonating Hammersmith Police Station and will state that a family member  has been arrested with the intended victim’s debit or credit cards.

They will ask the intended victim to call 999 but not to clear the line. However, it is a scam to trick the victim out of their money or their debit/credit cards, which they state they will collect via courier.

Remember the Police will never ask you to withdraw cash from your Bank account for them to collect. Neither will they ask to collect your debit/credit card(s) as part of an investigation.

If you are not sure if the caller is genuine, remember ABC and never Assume or Believe a caller is genuine and always Confirm by calling back via a trusted number. Never call back with a number that the caller has provided.

Wherever possible, call back using another phone, however if one is not available wait 5 to 10 minutes and then ring a family member or friend, whose voice you know, to ensure the line has been cleared. If you think that you may have been a victim of this or any other type of scam, then contact your Bank immediately, which you can do by ringing 159 and report it to Action Fraud  at www.actionfraud.police.uk or call 0300 123 2040

 

Twyll Cludwyr 

Mae'r math hwn o droseddoldeb yn parhau i fod yn broblem yng uk. Yn aml, bydd y troseddwyr yn datgan eu bod yn Swyddog Heddlu yn ffonio o Lundain, gan amlaf yn dynwared Gorsaf Heddlu Hammersmith, gan ddweud bod aelod o'ch teulu wedi cael ei arestio gyda chardiau debyd neu gredyd y dioddefwr arfaethedig. 

Byddant yn gofyn i'r dioddefwr arfaethedig ffonio 999 ond i beidio â chlirio'r llinell. Fodd bynnag, sgam yw hyn i dwyllo'r dioddefwr a dwyn ei arian neu ei gardiau debyd/credyd, y nodir y byddant yn eu casglu drwy ddefnyddio negesydd. Cofiwch, ni fydd yr Heddlu byth yn gofyn i chi dynnu arian o'ch cyfrif Banc iddyn nhw ei gasglu. 

Ni fyddant ychwaith yn gofyn i gasglu eich cerdyn neu gardiau debyd/credyd fel rhan o ymchwiliad. Os nad ydych yn siŵr bod y galwr yn ddilys, gwnewch yn siŵr na fyddwch byth yn cymryd pethau'n ganiataol, byth yn credu ei fod yn ddilys, a chofiwch gadarnhau drwy ffonio yn ôl ar rif ffôn ymddiriedig. 

Peidiwch byth â ffonio yn ôl ar rif wedi ei ddarparu gan y galwr. Pan yn bosibl, ffoniwch yn ôl drwy ddefnyddio ffôn arall, ond os na fydd un ar gael, arhoswch am 5 i 10 munud a ffoniwch aelod o'ch teulu neu ffrind, rhywun gyda llais rydych yn ei adnabod, i sicrhau bod y llinell wedi cael ei chlirio.

 

Os byddwch yn credu eich bod wedi cael eich twyllo gan y sgam hon neu unrhyw fath arall o sgam, yna cysylltwch â'ch Banc ar unwaith, a gallwch wneud hynny drwy ffonio 159 a rhoi gwybod i Welsh | Action Fraud  ar www.actionfraud.police.uk/welsh neu drwy ffonio 0300 123 2040.

 

BT Phishing Scam

Scammers are sending emails claiming to be from BT. These messages state that you need to 'refresh' your account due to security measures. The emails include a fake link that will encourage you to 'verify' your account but it is all a scam to steal your personal data.

The e mail will allege that you have 72 hours to comply or your account will be blocked, but this is designed to rush you into acting.

Take 5 before you act and if you are suspicious log into your BT account from an external account and confirm if this action is genuine.

Forward suspicious messages to report@phishing.gov.uk If you think that you may have been a victim of this or any other type of scam, then contact your Bank immediately, which you can do by ringing 159 and report it to Action Fraud at www.actionfraud.police.uk or call 0300 123 2040

 

Sgam Gwe-rwydo BT 

Mae sgamwyr yn anfon negeseuon e-bost gan honni eu bod o BT. Bydd y negeseuon hyn yn datgan bod angen i chi ddiweddaru'ch cyfrif fel rhan o'u mesurau diogelwch. Bydd y negeseuon e-bost yn cynnwys dolen ffug a fydd yn eich annog i wirio eich cyfrif, ond sgam yw'r holl beth i ddwyn eich data personol. Isod gweler gopi o'r math o neges a gaiff ei hanfon.

 

 Anfonwch negeseuon amheus ymlaen i report@phishing.gov.uk os byddwch yn credu eich bod wedi cael eich twyllo gan y sgam hon neu unrhyw fath arall o sgam, yna cysylltwch â'ch Banc ar unwaith, a gallwch wneud hynny drwy ffonio 159 a rhoi gwybod i Welsh | Action Fraud ar www.actionfraud.police.uk/welsh neu drwy ffonio 0300 123 2040 

 

Wilko fake websites

Lookout for fake websites impersonating Wilko. The company has stopped selling goods online & is no longer offering home delivery or click and collect services, so if you see anything like this, it is a SCAM. One fake site had a sofa for sale at £25 and an adult's electric bike also for sale at £25.

How to avoid copycat websites.

• Make sure that the website address (URL) is correct and matches the site you intended to visit. Copycat websites often have similar URLs to the legitimate sites, but with small differences such as spelling errors or a different domain extension.

• Check for the padlock icon in the address bar which indicates the connection is secure. However, don't rely on the padlock icon alone.

• Legitimate websites usually have contact information such as a phone number, email address, or physical address. But some copycat websites might have contact details, so don't rely on them alone either.

• Be wary of websites that have poor grammar, spelling errors or low-quality images. • Check for reviews of the website. These can give you an idea of other people's experiences with the site and whether it is trustworthy.

 • Don't rush. Take your time to research the website and make sure it is legitimate before making any transactions or providing personal information. (Source trading Standards)

 If you think that you may have been a victim of this or any other type of scam, then contact your Bank immediately, which you can do by ringing 159 and report it to Action Fraud  at www.actionfraud.police.uk or call 0300 123 2040

 

Gwefannau Ffug Wilko 

Byddwch yn wyliadwrus o wefannau ffug sy'n dynwared Wilko. Mae'r cwmni wedi stopio gwerthu nwyddau ar-lein ac nid yw'n cynnig danfon nwyddau i'r cartref na gwasanaeth clicio a chasglu mwyach, felly os byddwch yn gweld unrhyw beth fel hyn, mae'n SGAM.

 

Roedd gan un o'r gwefannau ffug soffa ar werth am £25 yn ogystal â beic trydanol i oedolion ar werth am £25.

 

Sut i osgoi'r gwefannau sy'n copïo.

 • Gwnewch yn siŵr bod cyfeiriad y wefan (URL) yn gywir ac yn cyfateb i'r wefan roeddech yn bwriadu ymweld â hi. Yn aml bydd gan wefannau copїo URLs sy'n debyg i'r gwefannau dilys, ond gyda gwahaniaethau bach megis camsillafu neu estyniad parth gwahanol.

• Chwiliwch am yr eicon clo clap yn y bar cyfeiriad sy'n dangos bod y cysylltiad yn ddiogel. Fodd bynnag, peidiwch â dibynnu ar yr eicon clo clap yn unig.

• Bydd gan wefannau dilys fanylion cyswllt gan amlaf megis rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, neu gyfeiriad ffisegol. Ond weithiau bydd gan wefannau copїo fanylion cyswllt hefyd, felly peidiwch â dibynnu ar hyn yn unig chwaith.

• Byddwch yn wyliadwrus o wefannau sydd â gramadeg gwael, gwallau sillafu neu luniau o ansawdd gwael.

• Chwiliwch am adolygiadau o'r wefan. Gall y rhain roi syniad i chi o brofiadau pobl eraill o ddefnyddio'r wefan ac a yw'n ddibynadwy.

• Peidiwch â brysio. Cymerwch eich amser i ymchwilio i'r wefan a sicrhau ei bod yn ddilys cyn gwneud unrhyw drafodion neu roi gwybodaeth bersonol. 

 

Os ydych yn credu eich bod wedi cael eich twyllo gan y sgam hon neu unrhyw fath arall o sgam, yna cysylltwch â'ch Banc ar unwaith, a gallwch wneud hynny drwy ffonio 159 a rhoi gwybod i Welsh | Action Fraud ar www.actionfraud.police.uk/welsh neu drwy ffonio 0300 123 2040

 

Diolch yn fawr!                           


Reply to this message

Message Sent By
Katryna Malinowski-Evans
(South Wales Police, Inspector, Communities, Partnerships & Cohesion)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials